Sơ sểnh câu chữ, kéo nhau ra tòa

Thứ sáu 14/09/12 18:42 PM

Tô Thanh

Hợp đồng không rõ ràng, bên A trì hoãn nghĩa vụ tài chính, bên B ra thông báo ngừng thi công công trình nhưng lại tính nhầm 1 ngày. Vụ kiện rồi cũng đến hồi kết nhưng mất thời gian, tiền bạc và cơ hội của 2 bên…

Cty A (chủ đầu tư) ký hợp đồng thi công xây dựng với Cty B (nhà thầu) để thi công xây dựng công trình.

Hợp đồng quy định: Cty A có trách nhiệm tạm ứng cho Cty B một khoàn tiền để Cty B chuẩn bị việc thi công; thu xếp bảo lãnh thanh toán để đảm bảo việc thanh toán cho Cty B; Cty B có trách nhiệm thu xếp bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Hợp đồng cũng quy định quyền tạm ngưng công việc bởi nhà thấu: Nếu nhà tư vấn không cấp Chứng chỉ thanh toán tạm, hoặc chủ đầu tư không tuân thủ nghĩa vụ thu xếp tài chính; Nhà thầu (Cty B), sau khi thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 7 ngày, có thể tạm ngưng công việc hoặc giảm tỷ lệ công việc trừ chi và cho đến khi Nhà thầu nhận được Chứng chỉ thanh toán tạm và các chứng từ hợp lý hoặc thanh toán.

Sau khi ký hợp đồng, Cty A đã tạm ứng một khoản tiền, Cty B đã tiến hành thi công một số hạng mục công trình xây dựng. Tuy nhiên, Cty A không thu xếp bảo lãnh thanh toán như đã thoả thuận trong Hợp đồng, trong khi Cty B đã thu xếp được bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng và bảo lãnh thực hiện Hợp đồng.

Sau nhiều lần trao đổi bằng văn bản không đạt kết quả, Cty B đã gửi thông báo tạm ngừng thi công cho Cty A. Thông báo của Cty B đã nêu rõ lý do tạm ngừng thi công (do Cty A không thu xếp bảo lãnh thanh toán) và thời điểm sẽ ngừng thi công. Trên thực tế, tính từ ngày gửi thông báo đến ngày Cty B thực sự ngừng thi công thì Cty B đã gửi thông báo trước 7 ngày (đúng theo thoả thuận của Hợp đồng). Tuy nhiên, do sơ suất nên trong văn bản thông báo, Cty B báo sai ngày tạm ngừng thi công (trước ngày tạm ngừng thực tế là 1 ngày). Do đó, tính thời điềm gửi thông báo đến ngày tạm ngừng thi công nêu trong thông báo thì thời gian là 6 ngày.

Sau khi nhận được thông báo tạm ngừng thi công của Cty B, Cty A ngay lập tức có văn bản tuyên bố chấm dứt Hợp đồng và khởi kiện Cty B ra Toà án yêu cầu phạt và bồi thường thiệt hại vì cho rằng: Việc tạm ngừng thi công của Cty B là không có căn cứ (việc Cty A không thu xếp bảo lãnh thanh toán không thuộc trường hợp vi phạm nghĩa vụ về “thu xếp tài chính” và không tuân thủ đúng thời hạn thông báo (7 ngày) được quy định tại Hợp đồng.

Theo ý kiến Luật sư, việc tạm ngừng Hợp đồng của Cty B là có căn cứ vì Cty A đã không thu xếp bảo lãnh thanh toán – được hiểu là không tuân thủ nghĩa vụ “thu xếp tài chính” được quy định trong Hợp đồng; thực tế thời hạn ngừng thi công là sau 7 ngày kể từ ngày thông báo nên Cty B đã tuân thủ về thời hạn trông báo.

Qua tranh chấp này, bài học rút ra cho các DN là cần thoả thuận rõ trong Hợp đồng các trường hợp nhà thầu được tạm ngừng thi công để tránh xảy ra tranh cãi về căn cứ tạm ngừng thi công như trường hợp này. Mặt khác, các DN cũng cần lưu ý tuân thủ các thủ tục thông báo, khiếu nại… mà các bên đã thoả thuận trong Hợp đồng, để tránh trường hợp một bên có đủ căn cứ để thực hiện quyền của mình theo Hợp đồng, nhưng vẫn bị coi là vi phạm Hợp đồng chỉ vì không tuân thủ thông báo mà Hợp đồng đã quy định; tránh những sơ suất đáng tiếc như Cty B trong việc xác định thời điểm ngừng thi công…    

Theo: Doanh nhân & Pháp luật

Gửi lời bình luận

Kinh nghiệm thương trường khác